Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
solitarios
1907 c012 390
Reposted bySmileForMePlease SmileForMePlease
solitarios
5649 b248 390
Reposted fromuoun uoun
solitarios
5710 134f 390
Reposted frompaulyna paulyna
solitarios
"Serce kobiety to ocean pełen tajemnic" < 3
Reposted fromnotoverwhelmed notoverwhelmed
solitarios
4589 b4ac 390
Reposted fromnotoverwhelmed notoverwhelmed viadusz dusz
solitarios
7686 e80a 390
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viadusz dusz
solitarios
3363 c30d 390
Reposted frommariola mariola viadusz dusz
solitarios
solitarios
6605 cf95 390
Reposted fromdailylife dailylife viaAmamaoslavida Amamaoslavida
solitarios
Reposted fromToshi Toshi viaAmamaoslavida Amamaoslavida
solitarios
7981 c32c 390
Reposted fromelleri elleri viaAmamaoslavida Amamaoslavida
solitarios
Wtedy już zabrakło łez. Zostało rozgoryczenie i złość. Złość i bezsilność. Szybki transfer do realiów. I odwieczna pretensja do świata, dlaczego ja?
— Dziecko z chmur
Reposted frommanipulatingwoman manipulatingwoman viacytaty cytaty
solitarios
Nastoletnie dzieciaki w swoich wyobrażeniach są niezniszczalne. Ale prawda jest taka, że nastolatki nie są niezniszczalne. Są najzwyczajniej w świecie głupie.
— Dziewiętnaście Minut
Reposted frommanipulatingwoman manipulatingwoman viacytaty cytaty
solitarios
Tam Twój dom, gdzie Twój zadek.
— Pumba "Król Lew"
Reposted fromarizonadream arizonadream viacytaty cytaty
solitarios
Niestety , rzadko koło zdarzeń obraca siła naszych marzeń.
— Jan Izydor Sztaudynge
Reposted fromthe-fallen-angel the-fallen-angel viacytaty cytaty
solitarios
2014 c8a1 390
Reposted bySmileForMePlease SmileForMePlease
solitarios
1939 2d63 390
Reposted fromchwiloterapie chwiloterapie
solitarios
1964 990b 390
Reposted bySmileForMePlease SmileForMePlease
solitarios
Go run, run, run
I'm gonna stay right here
Watch you disappear, yeah
Reposted bySmileForMePlease SmileForMePlease
solitarios
1920 0b50 390
Reposted bySmileForMePleasequeen-of-hell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl